آنچه بايد از صحافي كتاب بدانيد

۳۹ بازديد

آنچه بايد از صحافي كتاب بدانيد
صحافي از نظر معنايي جلد كردن كتاب است و در اصطلاح به معني فن تنظيم و بهم بستن صفحات كتاب و قرار دادن آنها در يك جلد به منظور حفاظت و تسهيل در استفاده مي باشد. مراحل صحافي به تربيت به تا كردن، مرتب سازي، ته دوزي، جلد گذاري و برش كتاب مي باشد. 

مسئله اين است صحافي ماشيني يا دستي
هرچه يك فرش دستي با ارزش تر از فرش ماشيني است صحافي ماشيني بسيار با كيفيت تر و كاربردي تر از صحافي دستي است. امروزه در صحافي از دستگاه ها و ماشين هاي تخصصي مانند تاكن و صحافي و… استفاده مي شود كه بسيار كار جلد كردن و صحافي كتاب را سرعت بخشيده و به امري آسان تبديل كرده است. جالب است بدانيد در موارد خاص از صحافي دستي و سنتي هم استفاده ميشود كه بسيار زمان بر و دشوار است. اگر ميخواهيد كتابي دست ساز و با ارزش داشته باشيد و آن را به افراد خاص زندگي خود هديه دهيد به شما صحافي دستي شبدا را پيشنهاد مي كنيم.

https://shabdaprint.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/